زیاد طول کشیده است؟ صفحه بارگذاری را ببندید.

صنعتی

ما در حال حاضر در یک جغرافیای رو به توسعه زندگی می کنیم و معتقدیم که صنایع تقریبا نوپای ایران نیاز به شناخت بیشتر در سطح جامعه دارند. با یک عکاسی تخصصی، ساخت ویدئو و یا مستند صنعتی از کارخانه ها، ماشین آلات، خطوط مونتاژ، کارخانه های ساخت ابزارآلات، پتروشیمی ها، لابراتورارها و… می توانیم بیش از پیش به معرفی صنایع و مشاغل بپردازیم.